Poresko savjetovanje

Porez na dodatu vrijednost: Registracija klijentovog biznisa (privrednog subjekta) za PDV; Priprema i podnošenje mjesečnih PDV prijava, kao i priprema odgovarajućih naloga za plaćanje; Savjetovanje klijenta o tome kako može da minimizira obaveze za PDV; pomoć klijentu u menadžmentu likvidnosti u vezi sa PDV-om.

Porez na Dobit pravnih lica: Priprema i podnošenje Prijave poreza na dobit pravnih lica i Godišnjeg završnog računa (Bilans Stanja i Bilans Uspjeha; Statistički Aneks i OA Obrazac) u skladu sa važećom regulativom; Savjetovanje klijenta o tome kako može da minimizira obaveze po osnovu poreza na dobit.

Porez na dohodak fizičkih lica: Pribavljanje potvrde o rezidentnosti u Crnoj Gori za klijente sa stranim državljanstvom; Savjetovanje klijenta o tome kako može da minimizira ukupne obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica; za klijente sa dohotkom iz različitih zemalja po osnovu međudržavnih sporazuma između Crne Gore i tih zemalja.