Obračun zarada

✔ Obračun obaveza za neto zarade, poreze i doprinose na mjesečnom nivou; Priprema platnih lista i dostava istih zaposlenima klijenta; Obračun obaveza prema zaposlenom za priznate sate prekovremenog rada, kao i obračun dnevnica za službena putovanja u skladu sa pravnilnikom o priznavanju putnih troškova javnim službenicima i namještenicima.

 
✔ Priprema i podnošenje Izvještaja o Obračunatim i Plaćenim Porezima i Doprinosima (IOPPD Obrazac) na kraju svakog mjeseca; kao i prprema odgovarajućih naloga za plaćanje.

 

✔ Priprema ugovora o radu i ostale relevantne dokumentacije (Rješenja o godišnjim odmorima; Rješenja o priznatim satima prekovremenog rada; Putni Nalozi; Rješenja o raskidu radnog odnosa isl); Prijava i odjava zaposlenih na zdravstveno, penziono i osiguranje od nezaposlenosti kod poreske uprave.

 

✔ Priprema i podnošenje Izvještaja o stečenom random stažu i iznosima uplaćenih doprinosa za penzijski fond za zaposlene klijenta (M4 Obrazac).